Prawo do odstąpienia od umowy

Polityka anulowania

Konsumenci mają czternastodniowe prawo do odstąpienia od umowy.

Prawo do odstąpienia od umowy

Masz prawo odstąpić od niniejszej umowy w ciągu czternastu dni bez podawania przyczyny.

Okres odstąpienia od umowy wynosi czternaście dni od dnia, w którym Ty lub wskazana przez Ciebie osoba trzecia, która nie jest przewoźnikiem, weszła w posiadanie ostatniej przesyłki częściowej lub ostatniego elementu.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, musisz poinformować nas (beverage dispense systems GmbH, Kopernikusstrasse 4, 50126 Bergheim, Niemcy, verkauf@getraenkezapfanlagen.net, telefon: 02271/989630-0) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). W tym celu możesz skorzystać z załączonego wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby dotrzymać terminu odstąpienia od umowy, wystarczy, abyś wysłał powiadomienie o skorzystaniu z prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu odstąpienia od umowy.

Konsekwencje odstąpienia od umowy

Jeżeli odstąpisz od niniejszej umowy, musimy zwrócić Ci wszystkie płatności, które od Ciebie otrzymaliśmy, w tym koszty dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z faktu, że wybrałeś inny rodzaj dostawy niż najtańsza standardowa dostawa oferowana przez nas), niezwłocznie, a najpóźniej w terminie czternastu dni od dnia, w którym otrzymaliśmy informację o Twoim odstąpieniu od niniejszej umowy. W celu dokonania zwrotu wykorzystamy te same środki płatnicze, których użyłeś do pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie uzgodniono z Tobą inaczej; w żadnym wypadku nie zostaniesz obciążony kosztami tego zwrotu. Możemy odmówić zwrotu pieniędzy do czasu otrzymania towarów z powrotem lub do czasu dostarczenia przez Ciebie dowodu, że zwróciłeś towary, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

Musisz zwrócić lub przekazać nam towary niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż w ciągu czternastu dni od dnia, w którym powiadomisz nas o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest dotrzymany, jeśli wyślesz towary przed upływem okresu czternastu dni. Ponosisz bezpośrednie koszty zwrotu towarów. W przypadku towarów, których ze względu na ich charakter nie można odesłać normalnie pocztą, koszty te wynoszą 99 euro. Musisz zapłacić za utratę wartości towarów tylko wtedy, gdy ta utrata wartości wynika z obchodzenia się z towarami, które nie jest konieczne do sprawdzenia stanu, właściwości i funkcjonowania towarów.

    Prawo do odstąpienia od umowy nie ma zastosowania do następujących umów:
  • Umowy o dostarczenie towarów, które nie są prefabrykowane i o których produkcji decyduje indywidualny wybór lub określenie przez konsumenta lub które są wyraźnie dostosowane do osobistych potrzeb konsumenta.
  • Umowy o dostarczenie zapieczętowanych towarów, które nie nadają się do zwrotu ze względu na ochronę zdrowia lub higienę, jeśli ich pieczęć została usunięta po dostarczeniu.
Wzór formularza odstąpienia od umowy

(Jeśli chcesz anulować umowę, wypełnij i odeślij ten formularz)

- Do beverage dispense systems GmbH, Kopernikusstrasse 4 , 50126 Bergheim, verkauf@getraenkezapfanlagen.net, Niemcy

- Ja/my (*) niniejszym odwołuję/odwołuję zawartą przeze mnie/nas (*) umowę na zakup następujących towarów (*)/świadczenie następującej usługi (*)

- Zamówione w dniu (*)/otrzymane w dniu (*)

- Imię i nazwisko konsumenta(ów)

- Adres konsumenta(ów)

- Podpis konsumenta(ów) (tylko w przypadku komunikacji papierowej)

- Data(y)

(*) Skreślić, jeśli nie ma zastosowania.


Instrukcje specjalne

 

Jeśli finansujesz tę umowę za pomocą pożyczki i później ją odwołujesz, nie jesteś już związany umową pożyczki, pod warunkiem że obie umowy stanowią całość gospodarczą. Należy to założyć w szczególności wtedy, gdy jesteśmy jednocześnie Twoim pożyczkodawcą lub gdy Twój pożyczkodawca korzysta z naszej współpracy w zakresie finansowania. Jeżeli w momencie wejścia w życie odstąpienia pożyczka została już nam naliczona, Twój pożyczkodawca wejdzie w nasze prawa i obowiązki wynikające z finansowanej umowy w stosunku do Ciebie w zakresie skutków prawnych odstąpienia lub zwrotu. To ostatnie nie ma zastosowania, jeśli przedmiotem tej umowy jest nabycie instrumentów finansowych (np. papierów wartościowych, walutowych lub instrumentów pochodnych). Jeśli chcesz w jak największym stopniu uniknąć zobowiązania umownego, skorzystaj z prawa do odstąpienia od umowy i odstąp również od umowy pożyczki, jeśli przysługuje Ci w tym zakresie również prawo do odstąpienia od umowy.


Zasady anulowania stworzone za pomocą edytora tekstów prawnych Trusted Shops wewspółpracy z Wilde Beuger Solmecke Rechtsanwälte.